Trang chủ Tính toán

Tính toán

Tính toán
Thông số đầu vào
Nhiệt độ đầu vào T1: oC
Nhiệt độ đầu ra T2: oC
Số lượng dân cư Người
Trung bình mỗi người dử dụng lit/Ngày
Lượng nước tiêu thụ m: lit/Ngày
Nhiệt dung riêng C: kWh/hg.K
Công thức tính
Nhiệt lượng: Q = mxCx(t1 - t2) kWh/Ngày
Hệ số an toàn nhiệt %
Nhiệt lượng cần kWh/Ngày
Chọn loại máy và số lượng máy
Công xuất kWh
Số lượng máy Máy
Số giờ chạy Giờ